Thống kê theo dõi chi tiết

Hệ thống lưu trữ báo cáo chi tiết hoạt động của phần mềm theo nhiều tùy chọn như các trang đã like,số lượng đã like trong ngày, trong tuần, tháng

Tin tức