Một số câu tìm kiếm mẫu của grapthsearch

1. Tìm kiếm người: 
Tìm kiếm bạn sống cùng thành phố : “friends who live in my city” 
“people from my hometown who like hiking,” 
“friends of friends who have been to Yosemite National Park,”
 “software engineers who live in San Francisco and like skiing,"
 "people who like things I like," "people who like tennis and live nearby"
2. Tìm kiếm hình ảnh: 
Tìm kiếm các bức ảnh tôi thích :“photos I like,” 
Tìm kiếm ảnh gia đình “photos of my family,” 
“photos of my friends before 1999,” 
"photos of my friends taken in New York," 
“photos of the Eiffel Tower”
3. Tìm kiếm địa điểm: 
Tìm kiếm nhà hàng ở Hà Nội“restaurants in Hanoi,Vietnam” 
Tìm kiếm các thành phố đã ghé qua của gia đình: “cities visited by my family,” 
Tìm kiếm các nhà hàng ấn độ đã được thích bởi các bạn ấn độ của tôi : "Indian restaurants liked by my friends from India,"
Tìm kiếm các địa điểm ấn tượng ở Ý được ghé thăm bởi bạn bè của tôi : “tourist attractions in Italy visited by my friends,”
Tìm kiếm các nhà hàng ở NewYork được thích bởi các bếp trưởng  “restaurants in New York liked by chefs," 
Tìm kiếm các nước mà bạn bè bạn đã ghé qua "countries my friends have visited"
4. Tìm kiếm sở thích: “music my friends like,” 
Tìm kiếm bộ “movies liked by people who like movies I like,”
 "languages my friends speak,"
 “strategy games played by friends of my friends,”
 "movies liked by people who are film directors," 
"books read by CEOs"

Tin tức